ekonomia

Na czym polega ekonomia pozytywna?

Ekonomia pozytywna jest naukowym podejściem do wyjaśniania zjawisk ekonomicznych, opartym na obiektywnej wiedzy o rzeczywistości. Jej celem jest analiza skutków zmian warunków ekonomicznych lub wariantów polityki gospodarczej bez formułowania sądów wartościujących. Ekonomia pozytywna bada zjawiska gospodarcze, przedstawiając dane empiryczne i budując teorie nieoparte na wartościach. W odróżnieniu od ekonomii normatywnej, która odpowiada na pytanie „jak powinno być?”, ekonomia pozytywna odpowiada na pytanie „jak jest?”. Jej koncentracja leży w wypracowaniu narzędzi analizy ekonomicznej i możliwie wszechstronnego uogólnienia procesów gospodarczych i mechanizmów ekonomicznych.

Wnioski

 • Ekonomia pozytywna zajmuje się analizą skutków zmian gospodarczych bez opierania się na wartościach.
 • Jej celem jest wypracowanie narzędzi analizy ekonomicznej opartych na obiektywnej wiedzy o faktach.
 • Ekonomia pozytywna analizuje zjawiska gospodarcze, prezentując dane empiryczne i budując teorie.
 • Różni się od ekonomii normatywnej, która formułuje sądy wartościujące i postuluje, jak powinno być.
 • Rozważanie ekonomii pozytywnej pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące rynkiem.

Kryteria klasyfikacji ekonomii pozytywnej i ekonomii normatywnej

Klasyfikacja ekonomii na ekonomię pozytywną i ekonomię normatywną opiera się głównie na dwóch kryteriach. Po pierwsze, czy klasyfikowana część ekonomii dotyczy tylko faktów, czy również wartości. Po drugie, czy twierdzenia wynikające z tej części ekonomii można rozstrzygnąć w sposób empiryczny.

Ekonomia pozytywna opisuje istniejącą rzeczywistość bez formułowania sądów wartościujących, natomiast ekonomia normatywna formułuje takie sądy i postuluje, jakie powinny być ceny, płace, zatrudnienie czy poziom produkcji.

Klasyfikacja ta może być trudna i budzić nieporozumienia, ponieważ istnieją sytuacje, w których wypowiedzi mające związek z sądami wartościującymi mogą być rozstrzygalne empirycznie lub logicznie.

Rodzaj ekonomii Kryteria klasyfikacyjne
Ekonomia pozytywna
 • Opisuje istniejącą rzeczywistość
 • Brak sądów wartościujących
 • Badania oparte na danych empirycznych
Ekonomia normatywna
 • Formułuje sądy wartościujące
 • Postuluje jak powinny być ceny, płace, zatrudnienie czy poziom produkcji
 • Wykracza poza opisanie faktów

Ewolucja pojęcia ekonomii pozytywnej

Pojęcie ekonomii pozytywnej pojawiło się stosunkowo późno w historii ekonomii. Używane było przez Johna Neville’a Keynesa, który w 1891 roku wprowadził je do rozważań metodologicznych. Keynes zdefiniował ekonomię pozytywną jako podejście oparte na poszukiwaniu obiektywnej wiedzy o faktach, odróżniające je od ekonomii normatywnej.

Ewolucja tego pojęcia była częścią szerszych zmian w metodologii ekonomii, zwłaszcza związanych z rozwojem pozytywizmu logicznego. Ważną rolę w ukształtowaniu ekonomii jako nauki pozytywnej odegrali również inni ekonomiści, tacy jak Ernest Nagel, Gunnar Myrdal czy Milton Friedman.

Przykład:

„Ekonomia pozytywna bada i opisuje, jak gospodarka funkcjonuje bez dokonywania ocen moralnych. Jest to nauka neutralna, która koncentruje się na badaniu faktów, analizie danych empirycznych oraz tworzeniu obiektywnych teorii.” – Ernest Nagel

Wniosek

Ekonomia pozytywna jest istotną gałęzią nauki, która pomaga nam lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące gospodarką. Jej analiza gospodarcza oparta na obiektywnych faktach i danych empirycznych pozwala na przedstawienie naukowych i prawdziwych objaśnień funkcjonowania gospodarki.

Klasyfikacja ekonomii na pozytywną i normatywną jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na wypracowanie narzędzi analizy ekonomicznej oraz formułowanie obiektywnych prognoz. Dzięki ekonomii pozytywnej możemy lepiej zrozumieć skutki różnych wyborów gospodarczych, osadzając je w kontekście rzeczywistości.

Wniosek? Ekonomia pozytywna jest nieodzowna dla tworzenia solidnych podstaw i jasnego zrozumienia dla analizy gospodarczej. Daje nam możliwość wydobycia istotnych wniosków z obserwacji, danych i faktów, które prowadzą do lepszego zrozumienia naszej gospodarki. Jest to niezastąpione narzędzie dla osób badających ekonomię i podejmujących decyzje dotyczące polityki gospodarczej.

FAQ

Q: Na czym polega ekonomia pozytywna?

A: Ekonomia pozytywna jest naukowym podejściem do wyjaśniania zjawisk ekonomicznych, opartym na obiektywnej wiedzy o rzeczywistości. Jej celem jest analiza skutków zmian warunków ekonomicznych lub wariantów polityki gospodarczej bez formułowania sądów wartościujących. Ekonomia pozytywna bada zjawiska gospodarcze, przedstawiając dane empiryczne i budując teorie nieoparte na wartościach. W odróżnieniu od ekonomii normatywnej, która odpowiada na pytanie „jak powinno być?”, ekonomia pozytywna odpowiada na pytanie „jak jest?”. Jej koncentracja leży w wypracowaniu narzędzi analizy ekonomicznej i możliwie wszechstronnego uogólnienia procesów gospodarczych i mechanizmów ekonomicznych.

Q: Jakie są kryteria klasyfikacji ekonomii pozytywnej i ekonomii normatywnej?

A: Klasyfikacja ekonomii na ekonomię pozytywną i ekonomię normatywną opiera się głównie na dwóch kryteriach. Po pierwsze, czy klasyfikowana część ekonomii dotyczy tylko faktów, czy również wartości. Po drugie, czy twierdzenia wynikające z tej części ekonomii można rozstrzygnąć w sposób empiryczny. Ekonomia pozytywna opisuje istniejącą rzeczywistość bez formułowania sądów wartościujących, natomiast ekonomia normatywna formułuje takie sądy i postuluje, jakie powinny być ceny, płace, zatrudnienie czy poziom produkcji. Klasyfikacja ta może być trudna i budzić nieporozumienia, ponieważ istnieją sytuacje, w których wypowiedzi mające związek z sądami wartościującymi mogą być rozstrzygalne empirycznie lub logicznie.

Q: Jak ewoluowało pojęcie ekonomii pozytywnej?

A: Pojęcie ekonomii pozytywnej pojawiło się stosunkowo późno w historii ekonomii. Używane było przez Johna Neville’a Keynesa, który w 1891 roku wprowadził je do rozważań metodologicznych. Keynes zdefiniował ekonomię pozytywną jako podejście oparte na poszukiwaniu obiektywnej wiedzy o faktach, odróżniające je od ekonomii normatywnej. Ewolucja tego pojęcia była częścią szerszych zmian w metodologii ekonomii, zwłaszcza związanych z rozwojem pozytywizmu logicznego. Ważną rolę w ukształtowaniu ekonomii jako nauki pozytywnej odegrali również inni ekonomiści, tacy jak Ernest Nagel, Gunnar Myrdal czy Milton Friedman.

Q: Jak ekonomia pozytywna może pomóc nam lepiej zrozumieć gospodarkę?

A: Ekonomia pozytywna jest istotną gałęzią nauki, która pomaga nam lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące gospodarką. Jej analiza gospodarcza oparta na obiektywnych faktach i danych empirycznych pozwala na przedstawienie naukowych i prawdziwych objaśnień funkcjonowania gospodarki. Klasyfikacja ekonomii na pozytywną i normatywną jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na wypracowanie narzędzi analizy ekonomicznej oraz formułowanie obiektywnych prognoz. Dzięki ekonomii pozytywnej możemy lepiej zrozumieć skutki różnych wyborów gospodarczych, osadzając je w kontekście rzeczywistości.

Scroll to Top